Programování 2 – 2. cvičení

Úlohy k procvičení.

 1. Napište funkci Contains, která dostane pole a prvek a má rozhodnout, jestli prvek v poli je.
 2. Napište funkci IndexOf, která dostane pole a prvek a vrací pozici prvku v poli (případně -1, pokud tam není).
 3. Napište funkci, která vytvoří nové pole/list s prvky pouze ze sudých pozic zadaného pole.
 4. Napište funkci, která spočítá prefixové součty pro zadané pole.
 5. Napište funkci, která ověří, že textový řetězec je palindrom (čte se stejně zepředu i zezadu).
 6. Napište funkci, která připojí (concatenate) dvě pole za sebe (tedy vyrobí nové pole, jehož délka je součet délek zadaných polí a prvky jsou nejprve z prvního a pak z druhého pole).
 7. Napište funkci, která udělá merge dvou setřízených polí (tedy v lineárním čase vyrobí setřízené pole s prvky z obou vstupních polí).
 8. Napište funkci, která udělá rotaci pole o k pozic. To znamená, že prvních k prvků se přesune na konec pole. Např. rotace [1,2,3,4,5,6] o 2 je [3,4,5,6,1,2]. Zkuste to bez vytvoření nového pole (tzv. "in place").
 9. Napište program, který vypíše seznam slov s obdélníkovým rámečkem. Např. pro slova ["Hello", "World", "in", "a", "frame"] máte vypsat
    *********
    * Hello *
    * World *
    * in  *
    * a   *
    * frame *
    *********
 10. Implementujte libovolný sort (např. select, insert, nebo bubble).